Oddział w Gdyni
ul. Waszyngtona 34/36
81-342 Gdynia
Stanisław Łukasiewicz
Menadżer Oddziału
mail: stanislaw.lukasiewicz@brf.pl
tel.: 668 570 985
Centrala w Warszawie
ul. Dziekońskiego 1
00-728Warszawa
mail: brf@brf.pl
tel.: ​22 395 50 45
BLACK ROSE FINANCE SP Z O. O.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000048387
REGON: 430000100;
NIP: 5372191430;
Kapitał zakładowy: 500.000 PLN, opłacony w całości